میز الکترونیک خدمات سازمان توسعه تجارت ایران

لطفا منتظر بمانید...

قوانین و مصوبات روز ملی صادرات

آیین نامه تشویق صادرکنندگان ویرایش 1380 ـــ شماره مصوبه ۴۵۲۲/ت۲۴۱۵۲هـ

هیئت وزیران

آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه - ویرایش سال 1391 ـــ شماره مصوبه ۹۴۷۶۵/ت ۴۸۱۷۱ ک

هیئت وزیران

ـــ شماره مصوبه

مصوبه مجلس